จดทะเบียนบริษัท กรุงเทพมหานคร 50 เขต

blank

จดทะเบียนบริษัทกับเราวันนี้

เว็บไซต์บริษัท, หน่วยงาน, ร้านค้า, มูลนิธิ ราคาพิเศษ

ฟรี! ทำบัญชี ฟรี 1 เดือน

ฟรี! อีเมลล์ภายใต้ชื่อโดเมน
*** โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม 094 491 7111

การยื่นเอกสารคำขอจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน เงิน 250 บาท

โดยเอกสารต่างๆที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าขอรับการจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์มีดัง ต่อไปนี้
 

1.แบบฟอร์มคำขอจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์

 • โดย แบบฟอร์มคำขอนี้สามารถไปขอรับได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาในวันที่ไปทำการ จดทะเบียนขอรับสิทธิบัตร แบบฟอร์มดังกล่าวมีชื่อว่า “แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร สป/สผ/อสป/001-ก” ซึ่งจะมีรายละเอียดที่สำคัญในการขอขึ้นทะเบียนเพื่อให้กรอกรายละเอียดเป็น จำนวน 2 หน้าด้วยกัน การขอเอกสารดังกล่าวจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ที่สำคัญมากที่สุดในการกรอกรายละเอียดแต่ละช่องรายการควรทำด้วยความละเอียด รอบคอบถ้ามีข้อสงสัยในจุดไหนควรสอบถามเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อความสะดวกรวด เร็วในการขอจดสิทธิบัตรและจะทำให้ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องมาแก้ไขอีกในภาย หลัง ซึ่งจะกินเวลาไปอีกอย่างน้อย 60-90 วันเลยทีเดียว

2.คำอธิบายหรือข้อพรรณนาถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำการขอจดสิทธิบัตร

 • เอกสาร ในส่วนนี้เป็นเอกสารที่ตัวผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้เตรียมมาด้วยตนเอง โดยเอกสารดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลในด้านต่างๆทั้งข้อมูลและวิธีการผลิต วัสดุส่วนผสม สรรพคุณและประโยชน์ รวมถึงข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ เช่นวันหมดอายุ ห้ามใช้เกินวันละเท่าไหร่เป็นต้น ซึ่งวิธีการที่สะดวกรวดเร็วที่สุดในการเตรียมเอกสารประเภทนี้ขอแนะนำให้นำ เอกสารดังกล่าวทั้งหมดมาเย็บเล่มเข้าด้วยกันลักษณะเหมือนการทำงานวิจัย โดยสามารถเลือกวิธีเย็บเล่มแบบกระดูกงูหรือไสสันทากาวและวิธีอื่นก็ได้ แต่ไม่ควรจะนำเอกสารในส่วนนี้ไปนำเสนอแบบเป็นแผ่นๆอย่างเด็ดขาดเพราะนอกจาก จะไม่เรียบร้อยแล้วยังอาจทำให้เอกสารบางส่วนสูญหาย

3.ข้อถือสิทธิ

 • ส่วน ที่สำคัญมากเพราะเป็นการระบุลงไปถึงขอบเขตที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต้องการได้รับความคุ้มครองจากการจดสิทธิบัตรและไม่ต้องการให้ผู้อื่นมาแสวง หาประโยชน์จากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้จากเว็บไซต์ของกรม ทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th

4.รูปเขียน

 • รูป ที่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่นำมาขอยื่นขอจดทะเบียน โดยเป็นรูปที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะบรรจุภัณฑ์ วิธีการใช้งาน เป็นต้น ซึ่งในกรณีของผลิตภัณฑ์สามารถใช้รูปถ่ายแทนรูปเขียนได้
  เอกสารอื่นๆ
 • หมายถึง เอกสารต่างๆที่นอกเหนือจากที่กำหนดมาข้างต้น เช่น หนังสือการโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล ฯลฯ เป็นต้น

ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอน

เมื่อ ยื่นคำขอและเอกสารทั้งหมดตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว ถ้าเกิดพบข้อบกพร่องที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเจ้าหน้าที่นายทะเบียนจะดำเนิน การแจ้งให้ผู้ขอสิทธิบัตรทราบเพื่อมาทำการแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 90 วันเท่านั้น โดยเริ่มนับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นต้นไป ซึ่งสามารถที่จะยื่นเรื่องขอผ่อนผันเวลาออกไปได้ก่อนในกรณีที่ไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้ ถ้าดำเนินการเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามและไม่มายื่นเรื่องผ่อนผันจะถือว่าผู้มาขอ ยื่นจดสิทธิบัตรทำการสละสิทธิ์ดังกล่าว ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องเสียเพิ่มอีก 100 บาท

การประกาศโฆษณา

หลังจากทำการยื่นเรื่องขอจดสิทธิบัตรและทำการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งให้มาชำระเงินค่าประกาศโฆษณาเป็น จำนวนเงิน 250 บาท โดยจะแจ้ง 2 ครั้ง ครั้งละ 60 วัน ถ้าไม่มาชำระและดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าทำการละทิ้งคำขอดังกล่าว โดยในการประกาศโฆษณาจะทำการประกาศโฆษณาลงในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอมีสิทธิ บัตรเป็นเวลา 90 วัน เหตุผลก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ทำการคัดค้านในกรณีที่การยื่นคำขอสิทธิ บัตรดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือมีการแอบอ้างเอาผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นมาทำการจดทะเบียน

การออกสิทธิบัตร

ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบโดยภายหลังจากลงประกาศ โฆษณาครบ 90 วัน แล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบดูว่าก่อนหน้านี้เคยมีแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความ เหมือนหรือคล้ายกันออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ ถ้าไม่มีอีกทั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ไม่ได้ขัดต่อกฎหมาย อีกทั้งยังผ่านการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการออกสิทธิบัตรให้ตามคำขอและเรียกมาเสียค่าธรรมเนียม การดำเนินการเพิ่มอีก 500 บาท และรับสิทธิบัตรกลับไปในที่สุด แต่ถ้าพบจากการตรวจสอบว่าไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้คำขอยื่นจดสิทธิบัตรก็จะถูกยกเลิกเช่นกัน

blank

จดทะเบียนบริษัทกับเราวันนี้

เว็บไซต์บริษัท, หน่วยงาน, ร้านค้า, มูลนิธิ ราคาพิเศษ

ฟรี! ทำบัญชี ฟรี 1 เดือน

ฟรี! อีเมลล์ภายใต้ชื่อโดเมน
*** โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม 094 491 7111

รับจดทะเบียนบริษัท

จองชื่อ 15 นาที รู้ผลทันที CLICK

สำหรับบริการจดทะเบียนบริษัท เป็นอะไรที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของระยะเวลาและสถานที่ บางท่านอาจจะไม่สะดวกทั้งเวลาและสถานที่ทำให้ธุรกิจของท่านอาจเสียโอกาศทาง ธุรกิจก็เป็นได้ ดังนั้นเราจึงเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ ทางบริษัทจึงมีความยินดีที่จะเสนอ บริการ ต่างๆ เข้ามาเพื่อแบ่งเบาภาระ ขั้นตอนการทำงาน ช่วยประหยัดเวลา อันมีค่า อีกทั้งเพื่อความถูกต้อง ตรงเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีบริการ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตลอดจนลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ดังต่อไปนี้

บริการงานด้านจดทะเบียน

 • รับจดทะเบียน : บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ใบทะเบียนพาณิชย์, มูลนิธิ, สมาคม, จดภาษีมูลค่าเพิ่ม, ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ฯลฯ
 • จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง : จดแจ้งย้ายที่ตั้งบริษัท จดเพิ่มสาขา จดเปลี่ยนตราสำคัญ จดเปลี่ยนชื่อ จดกรรมการ เข้า-ออก จดเพิ่มทุนจดทะเบียน จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ฯลฯ
 • จดทะเบียนเกี่ยวกับสินค้า : จดเครื่องหมายการค้า จดสิทธิบัตร จดลิขสิทธิ์

บริการงานด้านบัญชีและภาษี

 • งานวางระบบ : ระบบบัญชี ระบบสต๊อกสินค้า บัญชีต้นทุนการผลิต วางแผนชำระภาษีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
 • งานจัดทำบัญชี : รับทำบัญชีรายเดือน บัญชีเงินเดือน ปิดงบการเงิน จัดทำงบเพื่อส่งผู้บริหาร โดยผู้ทำบัญชี (CPD)
 • งานตรวจสอบ : รับตรวจสอบภายใน ตรวจงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA)

บริการงานด้านขอใบอนุญาต ร่างสัญญาแปลและรับรองเอกสาร

 • งานขอใบอนุญาติ: ใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) ขอและต่ออายุวีซ่า(Visa)
 • ใบอนุญาตตั้งโรงงานบัตรผู้ส่งออกใบอนุญาตผลิตอาหาร ใบอนุญาติประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
 • บริการเป็นที่ปรึกษา งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ นิติบุคคล การร่างสัญญา ต่างๆ ฯลฯ
 • บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารราชการ วิชาการและอื่นๆ

สินค้าและบริการด้านอื่นๆ

 • จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปต่างๆพร้อมติดตั้งเช่น Express Accounting
 • บริการ รับทำเว็บไซต์ ทำการตลาดออนไลน์(ลูกค้าทำบัญชีรายเดือน ฟรี)
 • บริการเขียนโปรแกรม บริหารงาน จัดการระบบภายใน โดยทีมงาน วิศวกร มืออาชีพ
 • บริการติดตั้งระบบแลน(Lan)ภายในออฟฟิศ เพื่อแชร์ไฟล์โปรแกรมเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

จดทะเบียนบริษัท กรุงเทพมหานคร 50 เขต